Traktoriáda Rozseč

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Pravidla PDF Tisk Email

Základní podmínky účasti

 • Věk 18 let.
 • Platný řidičský průkaz.
 • Způsobilost k právním úkonům.
 • Podepsání prohlášení startujícího.

Bezpečnostní pravidla

Rozsečská traktoriáda je pořádána především pro předvedení doma postavených i továrních strojů, jezdeckého umění startujících a pobavení diváků. Nejdůležitější podmínkou je však zajištění bezpečnosti jak startujících tak i diváků. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat níže uvedená pravidla.

Bezpečnostní pravidla pro startující:
 • účast v závodě je dobrovolná a může se ho účastnit pouze osoba starší 18-ti let s platným řidičským průkazem, která podepíše prohlášení startujícího,
 • pro všechny startující je bez výjimky stanoven přísný zákaz požívání alkoholických nápojů před a v průběhu celého závodu,
 • za všech okolností jednat tak, aby v žádném případě nedošlo k újmě na zdraví nebo na majetku svém nebo třetí osoby,
 • při přesunech strojů na start a zpět do depa jet zvlášť obezřetně – projíždí se prostorem přístupným divákům,
 • věnovat zvýšenou pozornost divákům - dětem, vzhledem k jejich nepředvídatelnému chování, a své jednání přizpůsobit tak, aby bylo ochráněno zdraví a majetek jak diváků tak i ostatních startujících a pořadatelů,
 • při samotné jízdě přizpůsobit rychlost jednak stavu a konstrukci stroje a jednak stavu a členitosti trati tak, aby v žádném případě neopustil vytýčenou trať, nepoškodil svůj stroj a především, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku svém nebo třetích osob,
 • bezpodmínečně uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
 • použít ochranné a bezpečnostní prostředky, vyžaduje-li to stav nebo konstrukce jeho stroje, a to zejména k ochraně vlastního zdraví přičemž ochraná přilba je povinná,
 • při jízdě do depa a v depu jet se zvýšenou opatrností především s ohledem na diváky a ostatní startující,
 • za všech okolností dbát na bezpečnost,
 • zabezpečit stroj proti samovolnému pohybu,
 • zajistit, aby nedošlo k úniku ropných látek a znečištění životního prostředí,
 • zajistit si svůj majetek - pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu či odcizení.
Bezpečnostní pravidla pro diváky:
 • diváci se mohou pohybovat pouze v prostoru pro diváky,
 • divákům je zakázáno vstupovat do vyznačené závodní trati,
 • v prostoru depa závodních strojů je každý povinen být zvlášť obezřetný vzhledem k příjezdům a odjezdům závodních strojů,
 • v celém areálu traktoriády je každý povinen se chovat a pohybovat se zvýšenou opatrností především s ohledem na bezpečnost svou a v případě rodičů na bezpečnost jejich dětí, a uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
 • řídit se pokyny pořadatelů.